zpracovávaním osobních údajů

zpracovávaním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník uděluje společnosti Basket-shop.cz souhlas se zpracování jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů.

Zákazník dává společnosti Basket-shop.cz, případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:

(1) poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci se Zákazníkem během realizace poptávky a podobně;
(2) poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách společnosti Basket-shop.cz (zejména emailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv);

Zákazník uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů po dobu platné registrace.

Zákazník souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Společnost Basket-shop.cz prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

Údaje Zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace Služby nebo telefonické zákaznické linky.

Souhlas dle tohoto článku můžete Zákazník kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zákaznické telefonické linky nebo písemně na adrese sídla společnosti Basket-shop.cz.

Zákazník má právo:

(1) na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů a společnost Basket-shop.cz je povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:

(i) účelu zpracování Údajů;
(ii) Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Zákazníka; a
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.

(2) Dále má Zákazník právo:

(i) na přístup k Údajům;
(ii) požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti Basket-shop.cz.

(3) Pokud se Zákazník domnívá, že společnost Basket-shop.cz, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

(i) požádat společnost Basket-shop.cz, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;
(ii) požádat, aby společnost Basket-shop.cz, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.“

Kontaktní formulář