Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKO / ČR

David Vorel

se sídlem Ocelkova 643/20, Praha 9, 198 00
s korespondenční adresou: Cinibulkova 185, Mšeno, 27735
identifikační číslo: 71341722 a DIČ CZ8302220421

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.basket-shop.cz

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) David Vorel, Ocelkova 643/20, Praha 9, 198 00 s identifikačním číslem 71341722 a DIČ CZ83020220421 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.basket-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.      Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7.      Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.      Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

3.13.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000295848 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
(PŘI BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ PROSÍM VYČKEJTE NA ZASLÁNÍ FAKTURY)

bezhotovostně platební kartou;

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající David Vorel, Ocelkova 643/20, Praha 9, 198 00 s identifikačním číslem 71341722, DIČ CZ83020220421 je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.       odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1.   o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2.   o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

5.1.3.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.4.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.5.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.6.    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.1.7.   o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.8.   o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu kamenné prodejny. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.       přeprava a dodání zboží

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7.       Práva z Vadného plnění

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující zasláním na adresu David Vorel, David Vorel, Cinibulkova 185, Mšeno, 27735. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.       další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.       ochrana osobních údajů

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.   Doručování

11.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena e-mailem nebo poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12.   závěrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování David Vorel, David Vorel, Cinibulkova 185, Mšeno, 27735, adresa elektronické pošty vorel@basket-shop.cz, telefon 777831380.

V Praze dne 28. 7. 2018         

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLOVENSKO / SK

 

 

Obchodné podmienky pre e-shop

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1 Definícia

1.1 V týchto Obchodných podmienkach.

1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.basket-shop.cz, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;

1.1.2 „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.1.3 „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4 „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6 Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7 „Nákupný košík" znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odebraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;

1.1.8 „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9 „Prevádzkovateľ“ znamená pán David Vorel, IČO: 71341722, s miestom podnikania Ocelkova 643/20, Praha 9, 19800, Česká republika;

1.1.10 „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

1.1.11 „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

1.1.12 „Uživateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

1.1.13 „Uživateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.14 „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2 Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s označením „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

2.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačítko s označením „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.

2.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

2.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.

2.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

2.6 Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovou správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

3 Kúpna zmluva

3.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

3.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.2 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.

3.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi.

3.1.4 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.

3.1.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

3.1.7 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

3.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.

3.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.

3.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranámi v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.

3.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.

3.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v v lehote 7 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

3.1.14 Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad - faktúru v písomnej podobe, a to spolu s Tovarom  (t.j. pribalenú k Tovaru).

3.1.15 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným  tovarom Prevýdzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.

3.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri  danom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre Spotrebiteľov.

3.1.17 Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese: David Vorel, David Vorel, Cinibulkova 185, Mšeno, 27735. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.

3.1.18 Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom Tovare uvedené, že je použitý, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto Tovaru.

3.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

3.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevziatia daného tovaru Užívateľom.

4 Užívateľský účet

4.1 Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

4.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

4.3 Identifikačné údaje Uživateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorú Uživatele učiní po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.

4.4 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkaldu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

4.5 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovou adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Uživateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 30 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania emailovou správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 30 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

5 Informácie pre Spotrebiteľa

5.1 Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhou Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

5.2 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.

5.3 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

5.4 V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.

5.5 Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese: David Vorel, Podvinný mlýn 2126/1, Praha 9, 19000. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

5.6 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

5.7 Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

5.8 Prevádzkovateľ nevyužívá možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov.

6 Reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi.

6.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.3 Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.4 Ak Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné obtiaže.

6.5 Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.

6.6 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

6.7 Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.

6.8 Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

6.9 V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv  určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.

6.10 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.

6.11 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

6.12 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.

6.13 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

7 Alternatívne riešenie sporov

7.1 Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa - predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na vorel@basket-shop.cz ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

7.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8 Ochrana osobných údajov

8.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2 Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

9 Cookies

Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.

Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 12 mesiacov/mesiaca.

Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

10 Užívanie E-shopu

10.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

10.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

10.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.

10.4 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

10.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

11 Prehlásenia Prevádzkovateľa

11.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

11.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

11.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

11.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii KAMENNÁ PRODEJNA.

12 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

12.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.

12.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať na adrese: David Vorel, Podvinný mlýn 2126/1, Praha 9, 19000. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

12.4 Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

12.5 V prípade, ak Kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

12.6 Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný Tovar poukázaná zo strany predávajúceho.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12.7 Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

12.8 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.9 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.10 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis Tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

12.11 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

13 Záverečné ustanovenia

13.1 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

13.3 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

13.4 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

14 Rozhodné právo

14.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

15 Účinnosť

15.1 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 21. apríla 2020.

Kontaktní formulář